20 let Fóra zdravé výživy a rozhovor s jeho předsedou MUDr. Janem Piťhou, CSc.

zdravotnictvi a medicina 1 – kopieČasopis Zdravotnicví a medicína č. 7/2014 publikoval rozhovor s předsedou Fóra zdravé výživy MUDr. Janem Piťhou, CSc. Dotazy smeřovaly k dvacetiletému výročí založení FZV. Tématem rozhovoru bylo naplňování cílů Fóra zdravé výživy, plány do budoucna a důležitosti vzdělávání v oblasti správné životosprávy.

Fórum zdravé výživy bylo založeno s cílem osvěty a edukace v prevenci nejčastěji se vyskytujících civilizačních onemocnění. Daří se vám to?

Děláme, co je v našich silách. S potěšením sledujeme určitý příznivý vývoj v oblasti srdečně cévních onemocnění v našich zemích a doufáme, že jsme k tomu alespoň mírně přispěli našimi aktivitami.

Dlouhodobě intenzivně spolupracujete s médii, odbornou i laickou veřejností, vytvořili jste speciální poradny a projekty. Který z nich považujete za nejúspěšnější?
Z jednorázových projektů jistě tři publikace o výživě, dvě jsou již k dispozici, třetí je také hotová, před tiskem. Z dlouhodobého hlediska je to navázání spolupráce s řadou odborných společností (především s Českou společností pro aterosklerózu a nyní i s Českou angiologickou společností ČLS JEP) a trvalá dlouhodobá korektní spolupráce s řadou zástupců kvalitních médií, kteří se o tuto problematiku zajímají. Za úplně největší úspěch však považuji, že skutečně fungujeme už 20 let.

Dalo by se podle vás opatřeními, jako je zdanění určité skupiny potravin či omezení reklamy na některé produkty, dosáhnout toho, aby se lidé lépe stravovali?
Podle mého názoru nedalo. Stavěl jsem se k těmto regulacím skepticky ještě před tím, než v Dánsku v roce 2011 zavedli daně z nezdravých potravin. Stavím se k tomu o to skeptičtěji, když je o rok později pro neúčinnost zrušili.zdravotnictvi a medicina 1 – kopie (2)

Z programového prohlášení vlády: Vláda se zaměří na zvýšení ochrany spotřebitelů a bezpečnosti potravin v České republice prostřednictvím efektivního dozoru nad trhem s potravinami s primárním cílem zamezit klamavým praktikám. Vláda zavede přísná pravidla pro obchodní řetězce, aby došlo ke zlepšení kvality prodávaných potravin a vytvoření většího prostoru pro kvalitní české potraviny. Vláda bude usilovat o zvyšování povědomí spotřebitelů o kvalitativních parametrech produkce, včetně jejího původu… Myslíte, že jsou to dostatečně konkrétní kroky ke zlepšení zdravotní situace obyvatelstva?
Věřím v kvalitní edukaci spotřebitelů, což je mimochodem jednou z hlavních náplní Fóra zdravé výživy. Proto si přeji, aby vláda uspěla ve zvyšování povědomí spotřebitelů a informačních či edukačních aktivitách. Ostatní navrhovaná regulační a restriktivní opatření se mi jeví jako problematická – viz Dánové a daně.

V koaliční smlouvě je ve stati „Prevence“ mimo jiné uvedeno, že bude zaveden systém motivace občanů (včetně výchovy ve školách) ke zdravému životnímu stylu, vyšší odpovědnosti za své zdraví (bonusové programy za preventivní prohlídky) a uplatňování práv pacientů… Neměl by se zdravý životní styl vyučovat již na základní škole?
Silně se domnívám, že celkový zdravotní stav obyvatel závisí především na jejich vzdělání a schopnosti kriticky hodnotit získané informace. Tento faktor dle mého mínění silně převyšuje všechny ostatní, včetně restriktivních opatření a standardizovaného označování jednotlivých potravin. Proto bych velice souhlasil s vaší poslední větou – začít ve škole.

Celý rozhovor si můžete přečíst zde.

Součástí tohoto čísla časopisu je také rozhovor se zakládajícím členem, dlouhodobým předsedou a nyní čestným členem prof. ing. Rudoplfem Poledne, CSc. Tento rozhovor najdete zde.

Zdroj: Zdravotnictví a medicína č. 7/2014.