Preventivní péče

slovník A B C D E F G H CH I K L M O P R S T V Z Ž

Zahrnuje úpravu životního stylu, pravidelné kontroly rizikových hodnot, např. tlaku, krevních tuků, cukrů aj.
Účelem preventivních prohlídek je včasné zjištění ohrožení nebo poruch zdraví

Absolvování prohlídky je právem, nikoli povinností pojištěnce

U pojištěnců se provádí preventivní prohlídka:
a) v prvém roce života devětkrát do roka, z toho minimálně šestkrát v prvém půlroce života a z toho minimálně třikrát v prvních třech měsících života, pokud jim není poskytována dispenzární péče
b) v 18 měsících věku
c) ve třech letech a dále vždy jedenkrát za dva roky

V oboru stomatologie se provádí preventivní prohlídka:
a) u dětí a dorostu ve věku do 18 let dvakrát ročně,
b) u těhotných žen dvakrát v průběhu těhotenství,
c) u dospělých jedenkrát ročně.
V oboru gynekologie se provádí preventivní prohlídka při ukončení povinné školní docházky a dále počínaje patnáctým rokem věku jedenkrát ročně.

Obsahem preventivní prohlídky je:
a) doplnění anamnézy se zaměřením na změny, rizikové faktory a profesní rizika; v rodinné anamnéze je zvláštní důraz kladen na výskyt kardiovaskulárních onemocnění, výskyt hypertenze, diabetes mellitus, poruchy metabolizmu tuků a nádorových onemocnění,
b) kontrola očkování proti tetanu,
c) kompletní fyzikální vyšetření interního charakteru, včetně orientačního vyšetření zraku
a sluchu, změření krevního tlaku a změření hmotnosti; povinnou součástí preventivní prohlídky je onkologická prevence, včetně vyšetření kůže, vyšetření per rectum a vyšetření testes a prsou spolu s poučením o nutnosti a způsobu samovyšetřování; vyšetření EKG se provádí u osob od 40 let věku ve čtyřletých intervalech, při zjištění hypertenze, pro kterou není pacient dispenzarizován, vždy
d) laboratorní vyšetření, jehož obsahem je
1. orientační chemické vyšetření moče,
2. vyšetření plasmatického cholesterolu celkového a plasmatických lipoproteinů včetně triacylglycerolů (LDL+HDL) v rámci první preventivní prohlídky u praktického lékaře v 18 letech a dále ve 40, 50 a 60 letech věku,
3. vyšetření glykémie od 45 let věku ve dvouletých intervalech,
4. stanovení okultního krvácení ve stolici standardizovaným testem u osob od 50 let věku ve dvouletých intervalech,
e) u žen od 45 do 69 let věku ověření, zda bylo v posledních dvou letech provedeno mamografické vyšetření, popřípadě doplnění tohoto vyšetření předáním doporučení k vyšetření. V případě, že žena již vyšetření v období kratším než dva roky absolvovala a je k dispozici výsledek, vyšetření se nezajišťuje.